Text av Sven-Ove Alfström

Vattensågen vid Sigsarve

Sågen har anor från mitten av 1600-talet.  en jordabok står talat om en sågkvarn vid Sigsarve. Sågen var då en s.k. ramsåg, eller stångsåg.

Sågen användes av Sigsarvebor och andra i socknen som hade timmer att såga. Sågen användes både dagar och kvällar när vattentillgången var god.

Fram på 1800-talet kom ångkraft och småningom dieselmotorn. Detta medförde att vattenkraften inte längre var intressant. Stångsågen byggdes då om till s.k. klingsåg med bättre kapacitet.

När traktorn gjorde sitt intåg på lantgårdarna etablerade sig ”bondsågar” lite varstans i socknen. Vattensågen nyttjades inte längre och föll mer eller mindre i glömska. Drivanordningar och såghus underhölls inte längre. Under en period användes såghuset som uppställningsplats för jordbruksredskap.

1983 satte några eldsjälar igång med ett stort renoveringsarbete, av såghuset och drivanordningar för vattendrift. Man tog tillvara det som fanns kvar av drivhjul och driftsutrustning.

Det stora vattenhjulet är nytt och byggt på plats. I samband med renoveringen bildades Hejde hembygdsförening (1983), med Bertil Pettersson som ordförande. Man återgick till ram eller stångsåg.

Sågen är idag funktionsduglig för sågning med vattenkraft. Varje år genomförs en sågdag för allmänheten. Detta sker traditionsenligt på påskafton om vattentillgången i ån är tillräcklig. Sågning sker då i dagsljus och på kvällen i belysning i form av stallyktor.

Sågen förvaltas idag av Hejde sockenförening. Gör gärna ett besök. Du hittar sågen längs väg 142. Kör mot Hemse i stora Hejdekorset ca. 1 km. sågen är väl synlig från vägen.

Välkomna

432

434

Rulla till toppen